Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako podmiot leczniczy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Dental Spa w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  2. dostawcom usług zaopatrujących Dental Spa w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
  3. dostawcom usług wspierających Dental Spa w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, agencje badawcze, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),</li
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Dental Spa w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),
  5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.